Stockmann Oyj Abp:n asiakasrekisteri

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Stockmann Oyj Abp
Y-tunnus 0114162-2

Osoite:
Aleksanterinkatu 52 B
00101 Helsinki
Puhelin: +358 (0) 9 1211
Sähköposti: asiakaspalvelu@stockmann.com

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kehityskoordinaattori Maija Tyvijärvi

 

Rekisterin nimi

Stockmann Oyj Abp:n asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot
Asiakkaan etu- ja sukunimi, Stockmannin kanta-asiakasnumero, osoitetiedot, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, verkkokaupan käyttäjätunnus ja salasana

Asiointitiedot
Ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa, tieto kanta-asiakastasosta ja ostokertymistä sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, osallistuminen Stockmann Heimojen toimintaan, tiedot tuotearvioinneista, markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiseen, tarjottujen etujen käyttämiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot

Mobiilisovellukseen liittyvät tiedot
Tieto rekisteröitymisestä Stockmannin mobiilisovellukseen, sovelluksen ja siihen sisältyvien eri toimintojen käyttämisen välityksellä saatavat tiedot, kuten sijaintitiedot (esim. tieto asiakkaan käynnistä ja liikkumisesta tavaratalossa) ja tiedot, jotka asiakas on antanut varatessaan asiakaspalvelua (esim. valokuva)

Yhteistyökumppaneihin liittyvät tiedot
Tieto kanta-asiakaskortin luotto-ominaisuudesta, tieto Stockmannin ja Finnair Oyj:n yhteistyöohjelmaan rekisteröitymisestä sekä siihen liittyvästä palkintopistesaldosta ja niiden käytöstä

Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakkaan osto- ja asiointitiedot Stockmann-konsernin tietojärjestelmissä ja sähköisissä palveluissa, mukaan lukien Stockmannin mobiilisovellus, henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten Väestörekisterikeskuksen päivityspalvelu sekä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteri, Stockmannin ja Finnair Oyj:n yhteistyöohjelmaan liittyneiden asiakkaiden osalta Finnair Plus -kanta-asiakasjärjestelmä.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Stockmann-konsernin ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa, perintään liittyvissä asioissa sekä seuraaville yhteistyökumppaneille jäljempänä kerrotulla tavalla: Stockmannin ja Finnair Oyj:n yhteistyöohjelmaan liittyneiden asiakkaiden osalta Stockmann luovuttaa Finnairille tiedon asiakkaan kanta-asiakastasosta, palkintopisteiden summan sekä palkintopisteiden perusteena olevien ostosten summan; Stockmann MasterCard -korttiasiakkaiden osalta Stockmann luovuttaa Nordea-konsernin asiakasrekisteriin kanta-asiakasnumeron sekä tiedot kanta-asiakastasosta.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa tai Stockmannin Suomen tavaratalojen kanta-asiakaspalveluissa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus.

Stockmann vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Stockmann.com -verkkokauppaan rekisteröitynyt asiakas voi asettaa kieltoja myös verkkokaupassa.