Villkoren för stamkundsprogrammet

1. PRINCIPERNA I STAMKUNDSPROGRAMMET

Med stamkundsprogram avses i dessa villkor Stockmann Oyj Abp:s stamkundsprogram i Finland (MyStockmann) och med stamkund privatpersoner som anslutit sig till detta program. Stamkundsprogrammet är ämnat endast för privatpersoner. Stockmanns stamkunder får i Stockmann-varuhusen och -nätbutiken, samt hos samarbetspartners förmåner på produkter och tjänster. MyStockmann-applikationen är en mobilapplikation, som kan laddas ner från AppStore och Google Play. Stamkundsprogrammet är avgiftsfritt.

2. ANSLUTNING TILL STAMKUNDSPROGRAMMET
Stamkundsmedlemskapet är personligt. Varje person som fyllt 15 år kan bli stamkund. En 15–17-årig ansökande behöver en vårdnadshavares godkännande och kan ansöka om stamkundsmedlemskap vid varuhusens servicetjänster tillsammans med vårdnadshavaren. Alla nya stamkunder ska ha en giltig e-postadress och ett giltigt telefonnummer. Stockmann kommunicerar om ärenden gällande stamkundsmedlemskapet i huvudsak per e-post, såsom till exempel nya stamkundsförmåner eller nya egenskaper i applikationen. Stamkunden är själv ansvarig för att uppdatera sin e-postadress och sina kontaktuppgifter.
Innan kunden ansluter sig till Stockmanns stamkundsprogram ska kunden bekanta sig med informationen gällande behandlingen av personuppgifter och stamkundsprogrammets villkor.
Man kan bli stamkund genom MyStockmann-applikationen, stockmann.com-nätsidan, i varuhuset eller genom att ringa kundtjänsten. Efter det får kunden ett stamkundsnummer antingen i applikationen, på nätsidan, av personalen i varuhuset eller per e-post efter samtalet till kundtjänsten.
Bolag, koncerner, organisationer, andra gemenskaper eller sådana som gör kommersiella eller centraliserade inköp är inte berättigade till stamkundsmedlemskap. Man kan inte utnyttja stamkundsmedlemskapet för återförsäljning eller för vinst.

3. ANSÖKNING OM STOCKMANN MASTERCARD-KORT
Man kan ansöka om ett Stockmann Mastercard-kreditkort eller ett Stockmann Mastercard credit/debit-kort på nätet, genom att identifiera sig med sina bankkoder eller vid varuhusets servicetjänst, då ansökanden ska visa upp ett identitetsbevis. Uppgifterna som ges i ansökan behandlas konfidentiellt. Stockmann Mastercard-kortet kan med ansökan beviljas en myndig person som uppfyller kreditbeviljaren Nordea Finans Finland Ab:s kreditvillkor. Kunden ska godkänna de separata villkoren samt produktbeskrivningen av Stockmann Mastercard-kortet. Huvudkortsinnehavaren av ett Stockmann Mastercard kan ansöka om ett parallellkort berättigande en person som fyllt 15 år till användningen av krediten. Även om kunden har ett Stockmann Mastercard-parallellkort, är stamkundsmedlemskapen som samlar poäng separata. Uppköpen som parallellkortsinnehavaren gör ökar inte huvudkortsinnehavarens poängsaldo och huvudkortsinnehavarens uppköp ökar inte poängsaldot av parallellkortsinnehavaren. Ifall kunden har ansökt om ett Stockmann Mastercard-kort levererar Nordea Finans kortet åt kunden efter att kreditansökan har godkänts. Ifall krediten inte beviljas får kunden besked från Nordea Finans.

4. INSAMLING AV STAMKUNDSPOÄNG
Det går att samla poäng i MyStockmann-programmet:
1. Metod 1: genom att göra uppköp i Stockmanns varuhus och nätbutik, samt hos utvalda partners i Stockmanns varuhus och nätbutik.
2. Metod 2: på andra sätt som fastställts i programmet, såsom till exempel genom att beställa nyhetsbrevet.
Med hjälp av poängen avancerar kunden endast i programmet och poängen går inte att använda för betalning. Poängen är personliga och de kan inte överföras till en annan person eller en annan stamkund. De insamlade poängen föråldras inte om kunden har samlat minst ett poäng för sina uppköp (metod 1) under de senaste fem åren (60 mån.). Ifall kunden inte har samlat ett enda poäng för uppköp (metod 1) under de senaste fem åren (60 mån.), föråldras alla kundens fram till dess insamlade poäng, då nollställs hela poängsaldot och stamkundsmedlemskapet upphör i enlighet med punkt 9.

Insamling av poäng, metod 1:

Ett köp värt 1 euro motsvarar 1 poäng vid köp hos Stockmann och utvalda partners, såväl i Stockmanns nätbutik som i Stockmanns varuhus. Till poängsaldot räknas med köp som registrerats på stamkundsnumret hos Stockmann och utvalda samarbetspartners. Du får stamkundspoäng av dessa samarbetspartners då du registrerar ditt stamkundskort i samband med köpet. Till poängsaldot räknas inte: produkter som förmedlas via Stockmann (inkl. biljetter och presentkort), alkohol, Veikkaus penningspel eller lotter, Online Exclusive-samarbetspartners elcyklar, Western Unions penningöverföringstjänst, Vehos bilar eller servicekontrakt (gäller även bilerbjudanden på Galna Dagarna), köp gjorda via Stockmanns leveranstjänst (export) eller Chubbs Stockmann Trygg-försäkring. Returnering av produkter/krediteringar förminskar på poängsaldot -1 euro = -1 poäng.

Insamling av poäng, metod 2:

Genom t.ex. att beställa nyhetsbrevet för första gången får kunden 25 tilläggspoäng; genom att uppdatera sina profiluppgifter på begäran får kunden 25 tilläggspoäng; genom en godkänd Stockmann Mastercard kortansökan får kunden 50 tilläggspoäng och genom bruket av Stockmann Mastercard-kortets betalningstids- eller kreditegenskap får kunden 5 tilläggspoäng per månad då krediten använts. Ifall kunden använder Stockmann Mastercard-kortets betalningstid- eller kreditegenskap under faktureringsperioden får kunden 5 tilläggspoäng. Under årets lopp kan kunden förtjäna max. 60 tilläggspoäng genom att använda Stockmann Mastercard-kortets betalningstid- eller kreditegenskap. Stockmann Mastercard-kortets bruk är personligt. Parallellkortets bruk inverkar på huvudkortsinnehavarens poängsaldo och bruket av huvudkortet inverkar inte på parallellkortsinnehavarens poängsaldo.

5. REGISTRERING AV STAMKUNDSMEDLEMSKAPET I SAMBAND MED KÖP

För att förtjäna poäng ska stamkunden registrera sitt stamkundsnummer före betalningen av köpet. Stamkundsmedlemskapet registreras i varuhusen antingen genom att läsa stamkundsnumret i MyStockmann-applikationen (mobilkortets QR-kod), QR-koden i nyhetsbrevet eller stamkundskortets chip/magnetremsa vid kassan. Då man använder mobilbetalningssätt som t.ex. Apple Pay eller Google Pay, ska kunden först registrera sitt stamkundsmedlemskap på något av de ovannämnda sätten före betalningen av köpet. I Stockmanns nätbutik ska stamkundsnumret vara sparat i kundens egna uppgifter i nätbutikens profil, före köpet bekräftas. Kunden ska vara inloggad i nätbutiken i samband med köpet, för att poängen ska registreras på stamkundskontot. Stockmann lägger inte till oregistrerade poäng i kundens poängsaldo i efterskott.

6. REGISTRERING AV POÄNG PÅ STAMKUNDSKONTOT
Kunden ser sina registrerade poäng i MyStockmann-applikationen, i nätbutikens profil och i nyhetsbrevet. Poängen för köpen vid Stockmann Oyj Apb registreras på stamkundskontot i princip under följande dag. Poäng för köp hos samarbetspartners i Stockmanns varuhus registreras i princip inom en vecka. Poäng för bruket av Stockmann Mastercard-kortet registreras på kundens konto enligt den egna faktureringsperioden, högst en månad efter förfallodagen.

7. PROGRAMMETS FÖRMÅNER
Programmet har 6 nivåer. Förmåner erbjuds åt kunderna enligt nivån. Poängen berättigar till förmåner som är giltiga just då. Kunden avancerar i programmet efter att poängen registrerats på kontot. Poängmängderna som berättigar till förmåner har definierats i MyStockmann-applikationen och på nätsidan stockmann.com. Förmåner kan vara giltiga tillsvidare, endast en gång eller undna till en viss tid, plats eller funktion. De nivåspecifika förmånerna som publicerats på nätsidan gäller alla stamkunder på basis av nivån. En del av programmets förmåner är tillgängliga och kan användas endast i MyStockmann-applikationen eller genom nyhetsbrevet. En aktuell beskrivning om programmets innehåll och de nivåspecifika förmånerna som gäller just då, finns på Stockmanns nätsida. Eventuell post som tillhör stamkundsprogrammet skickas endast till adresser i Finland. Stockmann har rättigheten att ändra på stamkundsprogrammets förmåner genom att informera om det i förväg inom rimlig tid på sina nätsidor.

8. AVSLUTNING AV STAMKUNDSMEDLEMSKAPET

Stamkunden kan avsluta sitt stamkundsmedlemskap när som helst. Stamkunden har rätten att avsluta sitt Stockmann stamkundsmedlemskap genom att informera om det per telefon eller skriftligt åt Stockmanns kundtjänst. Stamkundsmedlemskapet upphör genast efter att meddelandet behandlats. Kunden mister alla sina förtjänade förmåner och poäng då medlemskapet upphör. Innan kunden avslutar sitt stamkundsmedlemskap kan alla de giltiga förmånerna och poängen användas enligt uppgifterna i punkt 6. Ifall kunden har ett Stockmann Mastercard-kort, ska krediten sägas upp skriftligt till kreditbeviljaren Nordea Finans. Stockmann har rättigheten att säga upp stamkundsmedlemskapet, ifall stamkunden inte följer villkoren i stamkundsprogrammet.

9. STAMKUNDSMEDLEMSKAPET UPPHÖR

Om kunden inte har poängtransaktioner (punkt 4, metod 1) under fem (5) år, upphör stamkundsmedlemskapet. Kunden informeras om upphörandet i förväg. Ifall kunden ansluter sig på nytt, inleds medlemskapet på nytt och gamla poäng återställs inte till poängsaldot.

10. ÄNDRINGAR I STAMKUNDSPROGRAMMET

Stockmann kan enligt egen övervägning avsluta, ändra, begränsa, avbryta eller modifiera sitt stamkundsprogram och dess villkor, ifall ändringen beror på:

– en betydlig förändring i omständigheter angående produktion, inköp, efterfrågan eller motsvarande
– utveckling eller förnyande av avtals-, prissättnings-, system- eller serviceelement
– ändringar i tjänster producerade av tredje parter
– tryggandet eller utvecklingen av dataskydd, informationssäkerhet eller ekonomisk säkerhet
– förändringar i lagstiftningen eller myndighetsbeslut, som inte kunnat beaktas då villkoren lagts upp

Ovannämnda förändringar träder i kraft tidigast inom fjorton (14) vardagar efter den dag då förändringen informerats om, antingen i applikationen, på nätsidan stockmann.com, per e-post eller en kombination av dessa.

11. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
Stockmann svarar inte för systemstörningar eller funktionsstörningar i MyStockmann-applikationen eller deras eventuella påföljder. Stockmann ansvarar inte för förluster eller skador som orsakats på grund av avbrott, ändringar, avslutningar eller andra händelser i MyStockmann-stamkundsprogrammet.

12. ÖVRIGA VILLKOR

Adressförändringar i Finland uppdateras i regel automatiskt via Befolkningsregistercentralen. Du kan läsa mera om behandlingen av personuppgifter i Stockmanns kundregisterbeskrivning.

Helsingfors 21.10.2019