Villkoren för stamkundsprogrammet

Grunderna för stamkundsprogrammet

Med stamkundsprogram avses i dessa villkor Stockmann Oyj Abp stamkundsprogram i Finland och med stamkunder de privatpersoner som anslutit sig till programmet. Stockmanns stamkunder får i Stockmanns varuhus och nätbutik samt hos Stockmanns samarbetspartners förmåner på produkter och tjänster.

Anslutning till stamkundsprogrammet och stamkundskorten

Stamkundskortet är personligt och kan endast användas av kortets innehavare. Anslutning sker genom att ansöka om ett Stockmann-stamkundskort, ett Stockmann Mastercard-kreditkort eller ett Stockmann Mastercard-credit/debitkort. Varje person som fyllt 15 år kan ansluta sig till stamkundsprogrammet. Minderårig persons ansökan kräver vårdnadshavarens godkännande.

Kunden bör bekanta sig med information angående behandling av personuppgifter hos Stockmann innan anslutning till stamkundsprogrammet.

Huvudkortsinnehavare kan ansöka om parallellkort till sitt stamkundskort åt enskilt namngivna personer som tillhör samma hushåll. Innehavaren av parallellkort blir också stamkund hos Stockmann, och genom sin underskrift godkänner parallellkortsinnehavaren villkoren för Stockmanns stamkundsprogram. Inköp gjorda av parallellkortets innehavare räknas till årsinköpen hos huvudkortets innehavare.

Stockmann Mastercard-kreditkort kan sökas av personer som uppfyller de kreditvillkor som Nordea Finans Finland ställer. Parallellkort kan ansökas av personer som fyllt 15 år. Kunden bör godkänna separata villkor samt produktbeskrivningen som gäller Stockmann Mastercard-kortet.

Ansökan om stamkundskort sker skriftligen antingen i varuhuset eller på Stockmanns webbsida. Uppgifterna behandlas konfidentiellt.

Efter att ha fyllt i ansökan på Stockmanns webbsida får kunden ett stamkundsnummer som direkt kan användas i Stockmanns nätbutik. Det egentliga stamkundskortet skickas på posten. Kortet kan även hämtas i varuhusets stamkundstjänst. Stamkundskort skickas endast till adresser i Finland. Ifall kunden beställer ett Stockmann Mastercard-kort kan ett tillfälligt stamkundskort hämtas i varuhusets stamkundstjänst. Det tillfälliga stamkundskortet ger tillgång till stamkundens förmåner tills Mastercard-kortet levereras.

 

Stamkundsprogrammets nivåer och förmåner

Stockmanns stamkunder kan uppnå Exclusive- eller First-gruppen, och då byts såväl huvudkortet som eventuella parallellkort ut mot Exclusive- eller First-stamkundskort, vilket för med sig specialförmåner som riktas till denna exklusiva grupp. Stamkunder uppnår Exclusive- eller First-gruppen när de sammanlagda inköpen som registrerats på huvudkortet och dess parallellkort uppnår en årligen fastställd summa.

Till både Exclusive- och Firstsaldot räknas alla inköp som registrerats på Stockmanns stamkundskort gjorda i Stockmannenheter samt hos utvalda samarbetspartners.

Inköp betalda med Stockmann Mastercard-kortets betaltids- och kreditfunktion i Stockmannvaruhusen samt i nätbutiken räknas till dubbelt värde i årsinköpen fr.o.m. 1.1.2018. Till exempel då kunden handlar för 100 euro på Stockmann med Stockmann Mastercard-kortets betaltids- och kreditfunktion räknas inköpets värde till 200 euro i årsinköpen.

Även inköp gjorda på andra håll räknas till årsinköpen, då de betalas med Stockmann Mastercard-kortets betaltids- och kreditfunktion. Till exempel då kunden på annat håll handlar för 100 euro med Stockmann Mastercard-kortets betaltids- och kreditfunktion, räknas inköpets värde till 100 euro i årsinköpen.

Lista över samarbetspartners, hos vilka inköp räknas till årsinköpen även med Stockmanns stamkundskort och Stockmann Mastercard-kortets debitfunktion

I årsinköpen räknas inte på Stockmann köpta förmedlingsprodukter (inklusive biljetter och presentkort), alkohol, hasardspel eller skraplotter, elcyklar från våra Online Exclusive-samarbetspartners, penningöverföring i Western Union, bilar eller serviceavtal hos Veho (gäller även Galna Dagars erbjudanden) eller Chubb-försäkringar.

Innehavaren av huvudkortet har rätt att granska saldot på årsinköpen i sin helhet. Genom sin underskrift godkänner innehavare av parallellkort stamkundmedlemskapets och parallellkortets villkor, där huvudkortsinnehavarens rätt att granska beloppet av årsinköpen i sin helhet ingår. Stockmann har rätt att erbjuda förmåner endast till innehavaren av huvudkortet.

Uppdaterade uppgifter om aktuella gällande regler för stamkundsnivåer, förmåner samt för stamkundsprogrammets innehåll fås på Stockmanns nätsidor. Eventuell post som har att göra med stamkundsprogrammet skickas endast till adresser i Finland.

 

Registrering av stamkundskortet i samband med köp

Stockmanns stamkundskort registreras i kassan vid betalning av inköp. I nätbutiken bör stamkundkortets nummer vara registrerat i kunduppgifterna i nätbutiksprofilen innan köpet godkänns. Stockmann registrerar inte i efterskott redan betalade inköp som stamkundsinköp.

 

Uppsägning av stamkundsmedlemskap

Stamkunden kan säga upp sitt stamkundsmedlemskap genom att meddela Stockmanns stamkundstjänst per telefon eller skriftligen. Stockmann har rätt att säga upp medlemskapet i de fall där stamkunden inte följer stamkundsprogrammets villkor.

 

Övriga villkor

Stockmann har rätten att ändra på stamkundsprogrammets förmåner och villkor genom att på nätsidorna informera om förändringarna i rimlig tid innan de träder i kraft.

Adressändringar inom Finland uppdateras i regel automatiskt via Befolkningsregistercentralen.

Du kan läsa mera om behandling av personuppgifter i Stockmanns kundregisterbeskrivning.

 

Helsingfors 10.06.2019