Dataskyddsbeskrivning för Stockmanns kundregister

REGISTERFÖRARE

Lindex Group Abp (“Stockmann”)
Alexandersgatan 52 B, 00101 HELSINGFORS
FO-nummer: 0114162-2
Telefon: +358 (0) 9 1211
Kontaktblankett

 

KONTAKTUPPGIFTER I ÄRENDEN SOM GÄLLER REGISTRET

Kundtjänst
Kontaktblankett
Telefon: +358 (0) 9 1211

 

VILKA UPPGIFTER VI BEHANDLAR

Vi behandlar följande personuppgifter om kunder:

Basuppgifter om kunden:

– namn
– adress
– födelsedatum
– personbeteckning
– användarnamn och kundidentifikation
–kön
– kontaktspråk
– telefonnummer
– e-postadress

 

Uppgifter om köptransaktioner på webben och i varuhusen

– Information på kvitton samt uppgifter om användning av MyStockmann-kort (tidigare stamkundskort) på Stockmann
– Uppgifter om köp hos samarbetspartner som registrerats på MyStockmann-kortet
– Uppgifter om beställning, leverans och retur
– Uppgifter om utskick och mottagande av enkät efter en tjänst eller köptransaktion samt svaret kunden gett

 

Uppgifter om användning av tjänster

– Uppgifter om användning och bokning av tjänster i olika besökskanaler på webben, i mobilapplikationen och i varuhusen
– Uppgifter kring användning av tjänster såsom modetjänsten, inredningstjänsten, gåvotjänsten, tjänsten för måttbeställda kostymer, sytjänsten, pälsförvaringen och kosmetikrådgivningen
–Uppgifter som behövs för produktion av tjänster och samlas in av kunder, såsom mått, klädstorlekar och färgpreferenser i samband med modetjänsten
– Uppgifter givna i samband med tjänsten Digital Skincare Advisor på webbsidan, inklusive IP-adress och uppgifter som kunden själv ger
– Beroende på tjänstens natur kan information eventuellt även lagras i form av fotografier
– Uppgifter om nätbeteende på Stockmanns webbsidor och -tjänster, tekniska uppgifter, kakor som skickats till användarens webbläsare samt uppgifter som anknyter till dem; du kan läsa mer om användning av kakor här.

 

Uppgifter som anknyter till produktion av kundservice

– kundmeddelanden och deras innehåll, samt uppgifter om kategorisering av ärenden som är nödvändiga för produktion av tjänsten
– Inspelning av samtal i kundtjänsten
– Uppgifter angående feedback och svar på feedback
– Uppgifter angående ansökt kompensation och ersättning, såsom grund, belopp och bankförbindelseuppgifter
– Uppgifter om utskick och mottagande av enkät efter en tjänst samt svaret kunden gett

 

Uppgifter som anknyter till MyStockmann-programmet

– Såsom nivåinformation, uppgifter om årsinköp, MyStockmann-kortets uppgifter
– Parallellkortuppgifter som lagras under huvudkortet; kortnummer, nivåer och årsinköp per kort, dock inte uppgifter om enskilda köptransaktioner

 

Uppgifter angående marknadskommunikation

– Marknadsföringstillstånd per kanal: e-post, SMS, förbud mot direktmarknadsföring
– Uppgifter om t.ex. förhandsbeställningar av Galna Dagar-kampanjens katalog
– Uppgifter om skickade meddelanden, öppnings- och klickhistorik angående elektroniska meddelanden
– Uppgifter om sedlar som skickats på posten och användningen av dem
– Uppgifter om skickade evenemangsinbjudningar och deltagarinformation
– Deltagaruppgifter i telemarknadsföringskampanjer

 

Uppgifter angående kundenkäter

– Uppgifter om förbud mot mottagande av enkäter
– Uppgifter om skickade och mottagna enkäter, samt svaret kunden gett

 

Analys av kundrelation samt grupperingsuppgifter

– Uppgifter angående MyStockmann-medlemskap
– Uppgifter angivna av kunden som personifierar kundservice och underlättar uträttandet av ärenden, såsom intressen och minderåriga barns födelseår
– Av Stockmann framställda uppgifter om gruppering av kundrelation
– Uppgifter om kunden från externa informationskällor erhållna från Befolkningsregistercentralen, såsom uppdaterade namn- och adressuppgifter

 

Uppgifter som anknyter till samarbetspartner

– Uppgifter om MyStockmann-kortets kreditfunktion
– Uppgifter om anslutet medlemskap i Stockmanns och Finnair Oyj:s samarbetsprogram samt antalet belöningspoäng och användning av dem
– Uppgifter angående eventuell Stockmann-försäkring (Chubb som samarbetspartner)

 

Uppgifter angående kreditgivning

– Kundens namn, adress och kontaktuppgifter, uppgifter om inköp på rad- och summanivå, returneringar, val av betalsätt, kreditupplysning, eventuella betalningsstörningar och andra orsaker till nekad kreditansökan, uppgifter angående betalbeteende, bankförbindelseuppgifter, uppgifter som krävs av identifieringstjänsten TUPAS, faktureringsdata, serviceuppgifter, transaktions- och kontakthistoria, tillstånd och förbud givna av kunden.

 

ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Kundernas personuppgifter behandlas för följande ändamål:

Försäljning och produktion av tjänster i elektroniska kanaler och i varuhusen

– För att rikta förmåner rätt i köpsituationer t.ex. i anknytning till MyStockmann-medlemskap och produktrekommendationer i nätbutiken
– Produktion, utveckling och uppföljning av Stockmanns tjänster samt utförande av kundservice
– Utveckling av Stockmanns sortiment och tjänster
– Skötsel av kundrelationen, där bl.a. tjänstekommunikation, utveckling av kundrelationen och personifiering av tjänster ingår
– Uppgifter angående betalningstransaktioner

Behandlingsgrund: uppfyllande av avtal angående MyStockmann-kunder och berättigat intresse angående övriga

 

Besök i nätbutiken, samt reservationer och beställningar

– Hantering av beställningar, köptransaktioner och returneringar
– Fakturering och kreditgivning
– Indrivning

Behandlingsgrund: uppfyllande av avtal och lagstadgad förpliktelse

 

Behandling av uppgifter som anknyter till MyStockmann-programmet

– Såsom registrering av köp, beräkning av stamkundsnivå, postande av MyStockmann-kort

Behandlingsgrund: uppfyllande av avtal

 

Kundservice

– Behandling av och svar på feedback och serviceförfrågningar (berättigat intresse)
– Behandling av, svar på och utbetalning av anhållan om ersättning och kompensation (lagstadgad förpliktelse)
– Inspelning av samtal i syftet att verifiera servicetransaktioner, säkerställa rättssäkerhet och säkerhet samt skolning av kundtjänstpersonal (berättigat intresse)

Behandlingsgrund: berättigat intresse och lagstadgad förpliktelse

 

Kundkommunikation och marknadsföring

– Utförande av kundkommunikation och marknadsföring
– Utförande av tävlingar och lotterier
– Analys och klassificering av kundbasinformation i syfte att förbättra riktad kommunikation

Behandlingsgrund: uppfyllande av avtal angående MyStockmann-kunder och berättigat intresse angående övriga, angående nyhetsbrev och SMS: kundens samtycke

 

Kundenkäter och -analyser:

– Riktande av enkäter t.ex. efter en försäljnings- eller servicetransaktion
– Uppsamlande av kundernas åsikter och synpunkter i utvecklingssyfte
– Kunduppgifter används även för analyser, rapporter och systemutveckling i syfte att utveckla Stockmanns affärsverksamhet

Behandlingsgrund: berättigat intresse

 

Lagstadgade förpliktelser och administrativa åtgärder

– Bokföring
– Prevention och utredning av brott
– Att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk t.ex. i brotts- och skadesammanhang samt i konsumenträttsliga ärenden
– Uppfyllande av försäljarens ansvar för fel som gäller konsumenthandel, samt uppfyllande av produktansvar
– Återkallelse av farliga produkter

Behandlingsgrund: lagstadgad förpliktelse och bevarande av vitala intressen

 

LAGRINGSTID FÖR UPPGIFTER

Uppgifternas behandlingstider har begränsats och omfattar endast nödvändiga uppgifter för respektive ändamål. Behandlingstiderna och kriterierna för dem förklaras nedan.

När behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på samtycke slutar vi behandla uppgifterna efter att tillståndet återkallats. Detta gäller t.ex. uppgifter angående prenumeration av nyhetsbrev, som vi raderar utan dröjsmål så fort du meddelar oss om annulleringen.

MyStockmann-kundernas uppgifter lagras i princip så länge MyStockmann-medlemskapet gäller. Kundernas köpinformation lagras i regel i fem års tid. Uppgifter som gäller evenemang, t.ex. deltagande i MyStockmann-evenemang, lagras i högst fem år från evenemangets tidpunkt.

Uppgifter som berör köptransaktioner, returnering av varor eller fakturering behandlas som en del av Stockmanns bokföringsmaterial under den tidsperiod som fastställs i bokföringslagen, dvs. i sex års tid fr.o.m. slutet av det kalenderår då bokföringsperioden upphör. Uppgifter som anknyter till indrivning lagras i medeltal i fyra års tid efter att indrivningen upphört. Uppgifter som är nödvändiga för behandling av feedback- och reklamationsärenden samt uppgifter som berör rättsliga anspråk lagras under den tidsperiod som krävs för behandling av ärendet, som vanligtvis inte överstiger fem år. För att bevara vitala intressen, såsom uppgifter om produktåterkallelser, raderas uppgifterna omedelbart efter att återkallelsen genomförts enligt myndigheternas anvisningar. Uppgifter om skickade kundenkäter, svar på dem samt svar kunden gett Stockmann lagras tillsammans med kunduppgifterna i högst fem års tid. Uppgifter givna i samband med tjänsten Digital Skincare Advisor på webbsidan raderas när kunden lämnar webbplatsen. Deltagarförteckningar angående tävlingar och lotterier raderas när vinnaren valts och/eller dragningen utförts och det eventuella priset utdelats. Kundtjänstens inspelade samtal lagras i högst två års tid.

 

DU HAR RÄTT ATT ANNULLERA DITT SAMTYCKE

När behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på ditt givna samtycke kan du när som helst annullera samtycket. Behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på samtycke t.ex. när du gett tillstånd till elektronisk direktmarknadsföring. Du kan annullera det givna tillståndet genom att kontakta vår kundtjänst eller genom att annullera direktmarknadsföringstillståndet via vår webbplats.

Du kan ge ditt samtycke till direktmarknadsföring per kommunikationskanal (SMS, e-post). Du har möjlighet att förbjuda direktmarknadsföring och kundenkäter.

Om du inte ger ditt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring, och förbjuder direktmarknadsföring per post och telefon, skickar vi dig endast kundrelationskommunikation som är nödvändig för att sköta din kundrelation, eller för att utföra tjänster du prenumererat på eller som riktas till dig.

 

INFORMATION OM DINA ÖVRIGA RÄTTIGHETER

Du har rätt att på begäran få veta om Stockmann behandlar dina personuppgifter. Ifall vi behandlar dina uppgifter har du rätt att få en kopia på de uppgifter vi behandlar. Ifall vi inte behandlar dina uppgifter har du rätt att få detta bekräftat.

Du har rätt att korrigera eller komplettera dina personuppgifter ifall de är felaktiga eller bristfälliga.

Du kan ha rätt att begära att dina personuppgifter raderas i vissa fall som avses i förordningen. Uppgifterna raderas på din begäran om grunderna som fastställs i lagstiftningen uppfylls.

Läs mer »

Du kan ha rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Vi begränsar behandlingen på din begäran när det gäller fall som fastställs i lagen.

Läs mer »

I vissa fall har du rätt att överföra de personuppgifter vi innehar om dig till dig själv eller till en annan registerförare. Rätten gäller personuppgifter du själv överlåtit till oss, och som behandlas med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett kontrakt där du är intressent. Rätten gäller de personuppgifter som behandlas med hjälp av informationsteknik. En del av uppgifterna kan finnas i pappersformat och rätten gäller inte denna typ av dokument.

Du kan ha rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter upphör på din begäran i de fall som fastställs i lagstiftningen.

Läs mer »

 

HUR DU KAN ANVÄNDA DINA RÄTTIGHETER

Om du vill använda tidigare nämnda rättigheter kan du kontakta Kundtjänsten med en begäran angående detta. Kundtjänstens kontaktuppgifter finns på framsidan av denna integritetspolicy.

Om svaret innehåller dina personuppgifter levereras informationen antingen som krypterad i elektronisk form eller per post som rekommenderat brev. Brevet kan endast kvitteras av personen som märkts som mottagare. På så sätt försäkrar vi oss om att informationen som gäller brevets rätta mottagare behandlas konfidentiellt.

 

UPPGIFTER OM MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifterna behandlas av sådana anställda hos Stockmann eller Stockmanns samarbetspartner vilkas arbetsuppgifter förutsätter behandling av dessa uppgifter. Tystnadsplikt gäller de personer som behandlar personuppgifter.

Kundregistrets uppgifter överlämnas inte till utomstående utanför Stockmannkoncernen med undantag av fall som nämns nedan, om det förutsätts i lagen, i samband med företagsköp och -arrangemang samt i ärenden som gäller indrivning.

MyStockmann-kortets huvudinnehavare har rätt att granska köp gjorda på ett parallellkort med kreditfunktion på köpets totalbeloppsnivå. Huvudinnehavaren har inte rätt att granska köp gjorda på parallellkort på produktnivå. Innehavare av parallellkort har inte rätt att få uppgifter om köp gjorda på huvudkortet eller andra kort som kopplats till huvudkortet.

Kunduppgifter kan överlåtas till samarbetspartner i följande fall:

– Kunder som anslutit sig till Stockmanns och Finnair Oyj:s samarbetsprogram: Stockmann överlämnar uppgifter om antalet bonuspoäng på Finnair Plus-kortet som kopplats till Stockmanns stamkundskort;
– Stockmann Mastercard-kunder: Stockmann överlåter kundens kontaktuppgifter samt uppgifter om MyStockmann-nivå och giltighetstid till Nordeakoncernen;
– Kunduppgifter kan, i den mån det är nödvändigt för att producera en tjänst, överlåtas till tjänsteleverantörer såsom banker, kreditinstitut och övriga företag som erbjuder betaltjänster, t.ex. ePassi Payments Oy.
– Uppgifter som ingår i feedback från kunder kan överlåtas till hyresgäster och samarbetspartner i Stockmanns varuhus och fastigheter, i den mån feedbacken gäller aktören i fråga.
– Vid köp av presentkort i servicetjänsten till t.ex. Haiko Gård, Royal Ravintolat, Långvik, Nådendal Spa etc. registreras kundens uppgifter i försäljningssystemet för presentkort (tjänsteleverantör PK Verkkotaito Oy), varifrån uppgifterna överförs vidare till företaget i fråga
– Kundens namn och kontaktuppgifter samt uppgifter angående serviceformuläret kan utlämnas till serviceföretaget i samband med service av en produkt, t.ex. en elektronikapparat. Serviceföretaget har inte rätt att använda uppgifterna i något annat syfte än att erbjuda kunden service.

I syfte att erbjuda tjänster fungerar Stockmann som handläggare av personuppgifter även för flera samarbetspartners räkning. Sådana samarbetspartner är bl.a. Finlands Nationalopera och -balett, Posten, Lippupiste, Ticketmaster, Tiketti, Global Blue Finland, Premier e Tax Free Oy, Helsingforsregionens kollektivtrafik, Tammerfors kollektivtrafik samt Åbonejdens kollektivtrafik Föli.

 

Utöver Stockmann behandlas personuppgifter av Stockmanns tjänsteleverantörer och samarbetspartner för Stockmanns räkning och enligt uppdrag. Sådana underleverantörer är till exempel leverantörer av IT-tjänster som bl.a. sköter om underhåll av tekniska system, samt samarbetspartner som deltar i tillverkningsprocessen av Stockmanns produkter och tjänster. Till Stockmanns samarbetspartner hör till exempel transportföretag, leverantören av säkerhetstjänster, hyresgäster på varuhusets försäljningsavdelningar, samt nätbutiks- och kampanjleverantörer som levererar produkter och tjänster direkt till kunden. I de fall där personuppgifter behandlas för Stockmanns räkning har samarbetspartnern tystnadsplikt som Stockmann ålagt. Samarbetspartnern har inte heller rätt att utlämna uppgifter till tredje parter, eller att använda uppgifterna i andra syften än att verkställa ett uppdrag för Stockmann.

De mest centrala mottagarna och/eller handläggarna av Stockmanns kunduppgifter är:

– Samarbetspartner, t.ex. Nordea och Finnair
– Chubb European Group Limited, filial i Finland; tjänsteleverantör av Stockmann-försäkringar
– Norion Bank AB
– Lowell Suomi Oy (leverantör av engångskredit och fakturatjänst)
– Förmedlare av betaltransaktioner i varuhusen och nätbutiken; Nets Denmark Finnish Branch samt Verifone Finland Oy
– Leverantörer av IT-tjänster, bl.a. Salesforce.com EMEA Limited, Oracle, Microsoft, Amazon Web Services Oy, Google LLC (Analytics) och Tech Mahindra Limited
– Leverantörer av marknadsföringstjänster
– Leverantörer av frakt- och posttjänster
– Fonecta Oy (uppdatering av adressuppgifter)

Stockmann strävar till att personuppgifter i möjligaste mån och i första hand behandlas inom EU och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Personuppgifter anses bli överförda utanför EU- och EES-områdena i samband med produktion av IT-tjänster när ett land utanför EU- och EES-området har tillgång till personuppgifterna. Denna typ av informationsöverföring förutsätter att ett avtal ingåtts som följer de standardavtalsklausuler EU-kommissionen har godkänt, att mottagarlandet har tillräcklig standard på datasäkerhet i enlighet med EU-kommissionens beslut, att företaget som behandlar uppgifter styrs av bindande företagsregler (Binding Corporate Rules), eller att det finns en annan laglig grund för överlåtelse av information, såsom Privacy Shield-arrangemanget mellan EU och Förenta Staterna. Utanför EES-området är tillgång till servrar som innehåller kundernas personuppgifter möjligt från Förenta Staterna (Salesforce Marketing Cloud) och Indien (Tech Mahindra). Oracle behandlar uppgifter globalt.

Läs mer om kommissionens beslut gällande standardavtalsklausulerna:

Även vissa myndigheter har rätt till information enligt lagen. Sådana myndigheter är t.ex. polis-, tull-, gränskontroll- och skattemyndigheterna.

 

RÄTT ATT ÖVERKLAGA TILL ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET

Ifall du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt EU:s allmänna datasäkerhetsstadga kan du göra en anmälan till övervakningsmyndigheten i den EU-medlemsstat där din stadigvarande adress eller arbetsplats finns, eller där du anser att man brutit mot bestämmelsen. I Finland är myndigheten i fråga dataombudsmannen.

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6:e vån.
00520 Helsingfors

Postadress: PB 800
00521 Helsingfors

Telefon (växel): + 358 29 56 66700
Fax: + 358 9 56 66735
E-post: tietosuoja@om.fi

 

NÖDVÄNDIG INFORMATION GÄLLANDE TJÄNSTER SOM ANKNYTER TILL EN KUNDRELATION

För att kunna erbjuda dig förmåner och tjänster som nämns i stamkunds- eller beställningsavtalet eller ett annat avtal måste vi behandla personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtalet.

Nödvändiga uppgifter angående MyStockmann-medlemskapet är namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, kön, köpinformation och kontaktspråk, samt telefonnummer och e-postadress i samband med anslutning som stamkund i nätbutiken. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna uppdatera summan av dina årsinköp, hålla dig uppdaterad om förmåner som du är berättigad till och förändringar i programmet, samt för att vi ska kunna planera ett sortiment som lämpar sig för vår kundkrets. Du kan bekanta dig med MyStockmann-programmets villkor här.

Nödvändiga uppgifter för leverans av beställningar från nätbutiken är namn, adress, telefonnummer och uppgifter gällande betaltransaktionen.

Om du vill se uppgifter angående ditt MyStockmann-medlemskap till Stockmanns mobilapplikation bör MyStockmann-numret registreras i applikationen.

Erbjudande av Stockmanns tjänster, såsom modetjänsten, inredningstjänsten, gåvotjänsten, tjänsten för måttbeställda kostymer, sytjänsten och kosmetikrådgivningen, förutsätter förutom dina kontaktuppgifter även specifik information beroende på tjänstens natur, t.ex. mått eller gåvoönskemål.

Samtycke till elektronisk marknadsföring är inte nödvändig information, men utan ditt samtycke kan vi inte leverera nyhetsbrevtjänsten som hör samman med digital direktmarknadsföring.

Stockmann har rätt att avbryta erbjudande av tjänster och produkter eller att blockera åtkomst till tjänster, ifall kunden inte ger väsentlig information för tjänsten eller kräver att den raderas.

 

INFORMATION OM AUTOMATISKT BESLUTSTAGANDE OCH PROFILERING

Profilering innebär sådan hantering av personuppgifter där vissa av dina personliga egenskaper räknas ut på basen av personuppgifter. Vi profilerar kunder för att rikta marknadsföring och inbjudningar till evenemang. Vi anser att denna profilering inte har sådan rättslig inverkan som avses i stadgan, eller på annat sätt betydlig inverkan på profileringens objekt.

Därtill profilerar vi nätbutikens kunder som vill betala sitt köp mot faktura eller med nyttighetsbunden kredit. Lagen förutsätter denna typ av profilering för utvärdering av kreditvärdighet hos kreditansökaren, som enligt stadgan är nödvändig för upprättning eller uppfyllning av avtal mellan kreditansökaren och kreditgivaren. I dessa fall bör registerföraren uppfylla skäliga åtgärder för att skydda rättigheter och friheter samt berättigade intressen hos den registrerade; detta gäller minst rätten att kräva att uppgifterna behandlas av en fysisk person för registerförarens räkning, samt rätten att framföra sin ståndpunkt och bestrida ett beslut. Stockmanns samarbetspartner och tjänsteleverantör i nätbutikens fakturerings- och delbetalningsärenden är Norion Bank AB. Borgenär i faktura- och delbetalningsärenden är Norion Bank AB som är Walleys oberoende registrar för kunder som väljer faktura eller delbetalning som betalningssätt.

Som registrerad har du rätten att motsätta dig profilering som baserar sig på registerförarens berättigade intresse med stöd av en personlig, speciell grund. Du kan även när som helst motsätta dig profilering som utförs i syfte att rikta direktmarknadsföring.

 

DINA UPPGIFTER ANVÄNDS INTE I ANDRA SYFTEN

Vi använder inte dina uppgifter till andra ändamål än de som nämns i detta dokument. Ifall nya användningsbehov, som är förenliga med de ursprungliga syften för vilka vi samlat in personuppgifterna, uppstår i ett senare skede informerar vi dig om de nya användningsändamålen samt om därtill förknippade lagstadgade behandlingsgrunder. Vid behov ber vi dig om tillstånd att behandla personuppgifter för nya ändamål.

 

UPPGIFTER SOM SKAFFATS FRÅN ANDRA HÅLL

Vi uppdaterar adress- och namnändringar samt förbud mot adresserad direktmarknadsföring (Posti-Robinson) via våra samarbetspartner på basen av uppgifter från Befolkningsregistercentralen, om inte den registrerade har förbjudit överlåtelse av uppgifter.

Uppgifter om stamkundernas årsinköp samlas från följande källor: Nordea överlåter det sammanlagda totalbeloppet av inköp gjorda utanför Stockmann som registrerats på Stockmann Mastercard; Finnair överlåter uppgifter om bonuspoäng som finns till förfogande hos kunder som anslutit sig till samarbetsprogrammet; försäkringsbolaget Chubb överlåter uppgifter om Stockmann-försäkringar som kunden skaffat, samt antalet betalda försäkringsavgifter.

Ifall du registrerar ditt MyStockmann-kort i samband med ett köp, överlåter Stockmanns samarbetspartner uppgifter om köpet (köpdatum, totalbelopp och köpställe) åt Stockmann.

Därtill samlar vi in uppgifter från följande källor: Suomen Asiakastieto Oy:s kreditregister; feedback som mottagits av feedbacksystem hos köpcenter samt av samarbetspartner och hyresgäster i den mån de gäller Stockmann, uppgifter om upphörd indrivning av Collector Bank AB, Suomen sivuliike när det gäller fakturor som överlåtits till indrivning.

 

INTEGRITETSANSVARIG

Ifall ärendet gäller behandling av personuppgifter, eller att utöva din rätt som grundar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning i Stockmanns funktioner, kan du kontakta Stockmanns integritetsansvariga, som nås per e-post: tietosuoja@stockmann.com, eller per telefon +358 (0)9 1211 genom att be växeln koppla samtalet till integritetsansvariga. Samtalets pris debiteras enligt normal lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift.

 

 

TILLÄGGSUPPGIFTER

*)

– Du har rätt att enligt förordningen avlägsna dina uppgifter från vårt system om

 1. personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål, för vilka de samlats eller på andra sätt behandlats eller
 2. du har annullerat ditt samtycke som utgjort grunden för behandlingen och det inte finns någon annan laglig grund för behandling eller
 3. du genom att åberopa personliga skäl motsätter dig behandling som är nödvändig för att uppfylla registerförarens eller en tredje parts berättigade intressen, såsom t.ex. profilering;
 4. I sådana fall får registerföraren inte längre behandla personuppgifterna, med undantag av sådana fall där registerföraren kan bevisa en ansenlig och motiverad orsak för behandlingen som utesluter den registrerades förmåner, rättigheter och friheter, eller om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.
 5. personuppgifterna har behandlats lagstridigt;
 6. personuppgifterna bör avlägsnas i enlighet med den lagstadgade plikt som grundar sig i unionens rätt eller medlemsstatens lagstiftning och tillämpas på registerförarens ansvar
 7. personuppgifterna har samlats in av ett barn i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster

Tillbaka »


**)

– Du kan begränsa behandlingen av dina personuppgifter om

 1. du bestrider riktigheten av dina personuppgifter, i vilket fall behandlingen begränsas för den tid under vilken vi kan styrka uppgifternas riktighet;
 2. behandlingen är lagstridig och du motsätter dig raderande av personuppgifter och däremot kräver att användningen av dem begränsas
 3. som registerförare behöver vi inte längre personuppgifterna i fråga för behandlingsändamål, men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk;
 4. du har genom att åberopa personliga skäl motsatt dig behandlingen av personuppgifter, som är nödvändigt antingen för att utföra ett uppdrag för det allmänna bästa eller för att bruka registerförarens offentliga makt, eller för att uppfylla registerförarens eller en tredje parts berättigade intressen medan vi väntar på bekräftelse om registerförarens berättigade grunder tränger undan dina grunder.
 • När behandlingen av dina personuppgifter har begränsats kan de med undantag av lagring endast behandlas med ditt samtycke eller för att uppgöra, framföra eller försvara ett rättsligt anspråk, eller för att skydda rättigheterna hos en annan fysisk person eller juridisk person, eller på grund av en betydande orsak som gäller unionens eller medlemsstatens allmänna bästa.

Tillbaka »


***)

– Du kan motsätta dig behandlingen av personuppgifter

 1. i syftet att uppfylla registerförarens eller en tredje parts berättigade intressen, såsom profilering, genom att åberopa personliga skäl;
 2. I sådant fall får registerföraren inte längre behandla personuppgifterna, med undantag av de fall där registerföraren kan intyga att en betydande och motiverad orsak, som bestrider den registrerade personens förmåner, rättigheter och friheter, finns för behandlingen, eller om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.
 3. när som helst, om dina personuppgifter behandlas i direktmarknadsföringssyfte, inklusive profilering, när det gäller denna typ av direktmarknadsföring.

Tillbaka »