Garanti och service

Vi ansvarar för eventuella fel enligt Finlands lag.
Vänligen spara avin som kommer med paketet. Avin fungerar som köp- och garantibevis.

 

Lämna in på service

Vid garanti- och serviceärenden kontakta Stockmanns kundservice.

Det snabbaste sättet att få apparaten lagad är att lämna in den till en auktoriserad servicefirma. Bifoga ifylld serviceanmälan och garantibeviset till varan. Om du har förlorat garantibeviset kan du beställa ett nytt avgiftsbelagt garantibevis hos kundtjänsten.

Serviceanmälan (pdf)

 

Garantivillkor

För Stockmanns produkter gäller garantivillkor som beviljats av tillverkaren. Följ bruks- och monteringsanvisningar för apparaterna, eftersom garantin gäller oftast endast material- och tillverkningsfel.
Garantitiden framgår av den tekniska informationen för produkten och av betalningskvitton och följesedeln som också gäller som garantibevis. Garantin gäller från och med inköpsdagen. Kom ihåg att beräkningen av reparationskostnaderna är avgiftsbelagd, om defekten inte omfattas av garantin.

 

Garantiservice

Läs noga igenom tillverkarens garantivillkor som du får tillsammans med apparaten. En apparat med en defekt som täcks av garantivillkoren repareras i första hand. Om det inte är möjligt att reparera apparaten, byts den ut mot en apparat med motsvarande egenskaper.

 

Defekter som inte omfattas av garantin och kostnaderna för kunden

Garantin omfattar inte program, data eller flyttbara lagringsmedia som skadas eller går förlorade, programdefekter, skador på grund av vätska, mekaniska skador eller motsvarande. Om defekten inte omfattas av garantivillkoren, debiteras en kontrollavgift som beroende på produkten uppgår till minst 30 euro.
Om det i samband med servicen upptäcks en defekt som inte omfattas av garantin kontaktar servicefirman eller Stockmann kunden.  Serviceföretaget debiterar kostnadsberäkningen i enlighet med sin prislista, emellertid minst 30 euro. Om apparaten repareras utom garantin ingår kontrollavgiften och avgiften för kostnadsberäkningen i servicepriset. Transportkostnaderna tillkommer alltid.

 

Meningsskiljaktigheter

Stockmann ansvarar för eventuella produktfel enligt Finlands lag. Vid meningsskiljaktigheter kan du behandla ärendet med konsumenttvistenämnden. Före du kontaktar konsumenttvistenämnden rekommenderar vi att du är i kontakt med konsumentrådgivningen. Konsumenttvistenämnden kan lämna ärendet obehandlat, om konsumenten inte först varit i kontakt med konsumentrådgivningen.

Vid behov kan du starta en behandling av tvistemålet via ODR-forumet (Online Dispute Resolution). Då du uträttar ärenden på ODR-forumet behöver du Stockmanns e-postadress: kundtjanst@stockmann.com.

Konsumenttvistenämndens sidor  |  Konsumentrådgivningens sidor  |  ODR-forumets sidor