Sammandrag av säkerhetsåtgärder på Stockmann under COVID-19

Vi på Stockmann vill agera ansvarsfullt och garantera en säker omgivning för vår personal och våra kunder. Med tanke på detta har vi vidtagit följande åtgärder.

Vi bryr oss om våra kunders och vår personals säkerhet och har vidtagit följande åtgärder under pandemin:

Redan under förra våren grundade vi en intern COVID-19-arbetsgrupp som aktivt följer med pandemins utveckling, ser till att säkerhetsdirektiven och rekommendationerna uppdateras, rekommenderar åtgärder, samt sköter kommunikation och informering om coronaläget på Stockmann.

Vi har instruerat vår personal att fästa extra uppmärksamhet på god handhygien, säkerhetsavstånd, användning av munskydd samt andra åtgärder som ökar säkerheten (t.ex. regelbunden desinficering av kassornas ytor och tangenter).

Vi rekommenderar att våra kunder och vår personal använder munskydd.

Vi stöder användning av munskydd genom att erbjuda vår personal tygmasker för användning under arbetstid och arbetsresor (skyddsvisir eller engångsmasker erbjuds personer som inte kan använda tygmasker).

Vi har installerat skyddsplexiglas vid alla kassor, i alla varuhus.

Vi har effektiverat städningen av våra utrymmen (kontaktytor och wc-utrymmen) samt lagt till anvisningar i kundernas och personalens wc-utrymmen för att säkerställa en god handhygien.

Vi har fäst uppmärksamhet på att tillräckliga säkerhetsavstånd ska kunna hållas även då personalen tar pauser samt att pausutrymmenas möblemang är tillräckligt glest placerade. Vi rekommenderar att vår personal fäster uppmärksamhet på säkerhetsavstånd, god handhygien och även använder munskydd i mån av möjlighet under pauserna.

Vid alla centrala ingångar till våra varuhus har vi placerat automater med handsprit. Dessutom finns det handsprit för kunder och personal vid kassorna. Vi följer kontinuerligt med att handspriten räcker till.

Säkerhetsanvisningar (skyltar, klistermärken, säkerhetsanrop) gällande bl.a. god handhygien, säkerhetsavstånd och rekommendationer för användning av munskydd har uppdaterats regelbundet under pandemin. Även varuhusens säkerhetsanrop har uppdaterats. Skyltar finns nu så väl i närheten av ingångarna som vid hissarna och rulltrapporna.

Kundernas gång inne i varuhusen och tillräckliga säkerhetsavstånd regleras t.ex. med hjälp av klistermärken på golvet.

Vi informerar våra kunder om att vi önskar att de använder kort som betalningsmedel av säkerhetsskäl.

Vi har instruerat vår personal på kosmetikavdelningen att hantera kosmetikprover på ett säkert sätt. Vi erbjuder skönhetstjänster på distans.

Vi har sammanställt ett brett Q&A-frågebatteri om COVID-19 för vår personal. Detta uppdateras kontinuerligt.

Vi kontrollerar varje vecka att säkerhetsanvisningarna följs i våra varuhus enligt en separat checklista.