Stockmann-mobilapplikationens användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller Stockmanns Oyj Abp:s (även ”Stockmann” och ”leverantör”)  Stockmann-mobilapplikation (även ”mobilapplikation”, ”applikation” och ”tjänst”).  Tjänsten ägs och erbjuds av Stockmann Oyj Abp Gjuterivägen 1-3, 00380 Helsingfors, FO-nummer 0114162-2. Villkoren bildar ett avtal mellan tjänstens användare (även ”kund”) och Stockmann och definierar rättigheterna och skyldigheterna gällande kundens och Stockmanns tjänst.
Ändamålet med applikationen är att skicka information till kunden gällande stamkundsförmåner, erbjudanden, nyheter och övrigt marknadsföringsmaterial. Genom att ladda ner applikationen godkänner kunden att Stockmann skickat ut elektroniskt marknadsföringsmaterial till kunden, bl.a. erbjudanden och information om kommande evenemang.

Tjänstens användare bör vara minst 15 år.

Då kunden laddar ner applikationen eller använder den betyder det att kunden godkänner det användarvillkor, som gäller just då och förbinder sig att följa dem och de enskilda villkor och instruktioner som ges. Stockmann har rätt att ändra på dessa villkor när som helst efter eget omdöme. Villkoren träder i kraft efter att det informerats om dem i tjänsten. Kunden anses godkänna villkoren ifall kunden fortsätter att använda tjänsten efter att de nya villkoren träder i kraft.

 

Mobilapplikation

Tjänsten är en applikation för Stockmanns stamkunder och icke-stamkunder. Applikationen innehåller stamkundsinformation, förmåner samt information om tjänster och evenemang i Stockmanns varuhus.
Applikationen skickar ut erbjudanden, nyheter och förmåner samt annat innehåll och marknadsföringsmaterial. Dessutom är applikationen ett elektroniskt verktyg för en del av tjänsterna i Stockmanns varuhus.
För att ta i bruk tjänsten krävs ingen registrering, men endast registrerade kunder får tillgång till stamkundsinformation, förmåner och elektroniska tjänster i varuhuset.  Registreringen sker med hjälp av Stockmanns stamkundsnummer och kräver en e-postadress.

Efter att kunden registrerat sig som användare av applikationen och loggat in sig i tjänsten, är applikationen i bruk utan separat inloggning ända tills kunden raderar applikationen från sin mobilapparat. Kunden bör förvara sin mobilapparat med omsorg och se till att ingen missbrukar användningen av applikationen. Kunden ansvarar för sina egna kontaktuppgifter, användarnamn och lösenord som behövs för att kunna använda sig av applikationen.
Kunden förbinder sig att meddela Stockmann omedelbart ifall det visar sig att kunduppgifterna, användarnamnet och lösenordet missbrukas. Stockmann har i så fall rätt att hindra användningen av tjänsten med kundens uppgifter.
Efter registrering i tjänsten kan kunden ladda ner en egen bild och använda den som profilbild. Kunden kan själv välja om leverantören ser profilbilden. En del av tjänstens funktioner kräver att kunden ger sitt samtycke till att Stockmann ser kundens profilbild före användning av funktionen. Genom att ladda ner bilden i tjänsten försäkrar sig kunden om att äga alla rättigheter till bilden och själv figurera på bilden.

I applikationen finns en egenskap, som gör det möjligt för en registrerad stamkund att granska årets inköp gjorda med stamkundskort på Stockmann. Informationen om inköpen i Stockmanns varuhus och på stockmann.com uppdateras dagligen och inköp utanför Stockmann uppdateras med en månads mellanrum. Den rådande informationen om kundens inköp är sålunda riktgivande.

 

Användning av mobilapplikationen

Stockmann beviljar kunden en begränsad, icke-uteslutande och personlig rätt, som kan återkallas, att använda tjänsten endast enligt dessa villkor och eventuellt specialvillkor och instruktioner, som anges separat i tjänsten. Kunden har rätt att använda tjänsten och dess innehåll endast för kundens eget, icke-kommersiella bruk. Kunden får inte omarbeta eller kopiera tjänsten eller dess innehåll eller delar av dess innehåll. Kunden har inte heller rätt att som sådan eller som omarbetad version dela, sprida, vidarebefordra eller publicera applikationens innehåll förutom om leverantören har gett speciallov till detta.

Kunden får inte använda tjänsten genom att bryta mot villkoren, lagen eller god sed. Kunden är ansvarig för den information, som hen har levererat till tjänsten och ansvarar för att innehållet inte sårar tredje partens upphovsrätt eller andra skyddade rättigheter eller deras användarvillkor, lagen eller god sed eller förorsakar skador eller störningar i tjänsten, för Stockmann eller för andra användare och tredje parter. Kunden förbinder sig att ersätta eventuella kostnader och olyckor, som uppstår för Stockmann. Stockmann har rätt att förhindra kundens tillträde i tjänsten och förbjuda användningen av tjänsten i fortsättningen ifall kunden handlat mot villkoren, specialvillkoren eller mot lagen eller god sed.

 

Leverantörens ansvar

Stockmann förbehåller sig rätten att bearbeta, ändra tjänsten eller avsluta och stänga tjänsten när som helst antingen delvis eller helt och hållet utan separat anmälan till användaren. Stockmann ansvarar för att allt innehåll, som visas i applikationen (bilder etc.), är i enlighet med Finlands lag. Applikationen med dess innehåll erbjuds för kunden ”som den är”. Stockmann ansvarar inte för den information och det innehåll som förmedlas i applikationen och som gäller korrekthet, pålitlighet, fel, brister, inexakthet eller övriga defekter. Stockmann strävar till att erbjuda tjänsten för kunden ständigt utan avbrott. Stockmann garanterar dock inte att tjänsten fungerar oavbrutet, felfritt och korrekt.

Stockmann kan inte garantera datasäkerheten för tjänsten, innehållet i tjänsten eller innehållet som förmedlas via tjänsten. Stockmann ansvarar inte heller för att de elektroniska meddelanden som skickas via tjänsten inte innehåller virus eller övriga skadliga program. Stockmann ansvarar inte heller för information och innehåll, som kunden skickat eller mottagit eller som kunden inte skickat eller mottagit. Applikationen finns nödvändigtvis inte tillgänglig i alla länder och kan fås endast på enstaka språk. Tjänsten, dess funktioner och en del av egenskaperna kan vara beroende av en viss mobilapparat, nätkopplingen och innehållets formatering. Stockmann ansvarar inte för andra leverantörers innehåll och tjänster som kommer upp via länkarna, som förekommer i applikationen. De marknadsföringsmaterial och de reklamer som förekommer i applikationen ansvaras av produktens eller tjänstens ansvariga marknadsförare.

Stockmann ansvarar inte för direkta, indirekta eller omedelbara skador eller specialskador, som är skadeståndsskyldiga. Till dessa hör skador som beror på förlust av affärsverksamhet, avtal, vinst eller data eller avbrott i affärsverksamheten och som uppstått på grund av tjänsten eller användningen av dess innehåll eller användningsförbud oberoende om skadorna baserar sig på avtal, lagbrott, slarv eller annan orsak även om Stockmann blivit informerad tidigare om möjligheterna till eventuella skador. Stockmanns ansvar begränsar sig högst i enighet med tvingande lagstiftning.

 

Behandling av personuppgifter

Stockmann behandlar och sparar vederbörligt kundernas personuppgifter. I Stockmanns redogörelse för dataskydd beskrivs noggrannare behandlingen av personuppgifterna.

 

Cookies och geografisk data

Stockmann använder sig av s.k. Cookies (webbkakor). En cookie är en liten textbaserad datafil, som en webbserver (t.ex. Internet Explorer) kan be om att få spara på användarens dator. Detta gör det möjligt att följa med applikationens kunder och få information om hur de använder tjänsten. På basen av denna information kan applikationens funktioner analyseras och utvecklats för att bättre kunna uppfylla kundens personliga behov. Användningen av cookies gör det även möjligt att sammanställa gemensam information från de kunder som använder tjänsten. Med hjälp av cookies kan tjänsten erbjuda skräddarsydd marknadsföring, som kunden intresserar sig av och även använda sig av retargeting (återkommande marknadsföring).
Det är tryggt att använda sig av cookies och de skadar inte användarens filer eller mobilapparater. Användningen av cookies kan även kopplas bort i webbläsarens inställningar, men det kan även påverka på applikationens funktioner. Vi rekommenderar att kunden använder sig av cookies för bästa kundupplevelse.

För att kunden skall kunna utnyttja tjänsten fullständigt måste applikationen ta del av geografiskt data.  Kunden bör godkänna att Stockmann använder sig av kundens geografiska data för att tjänsten skall fungera i sin helhet. Stockmann använder kundens geografiska data endast till de ändamål, som kunden gett tillstånd till och därefter kasseras informationen. Kundens geografiska data överlämnas inte till en tredje part.

 

Immaterialrätt

Alla bild- och textmaterial (produktbilder, texter, videofilmer, logotyper, tabeller) är Stockmanns och/eller dess sammarbetspartners egendom. Olagligt bruk eller kopiering av bild- och textmaterial, som skyddats med copyright är förbjudet. Stockmann beviljar inga direkta eller indirekta rättigheter för immateriella rättigheter åt kunden.

 

Övriga villkor

Förutöver dessa villkor tillämpas stamkundssystemets villkor. Mobilapplikationen finns till förfogande i t.ex. Apple Store eller övriga butiker för applikationer och den tillämpas med den rådande tjänsteleverantörens villkor. Kunden uppmanas att bekanta sig med Apples användarvillkor före ibruktagning av tjänsten. Kunden bör även notera nätoperatörens, produkttillverkarens och tredje partens villkor, som eventuellt är en förutsättning för användning av tjänsten.

 

Tjänsteleverantör

Stockmann Oyj Abp
FO-nummer 0114162-2
Adress:
Gjuterivägen 1-3
00380 Helsingfors
Tfn +358 (0) 9 1211
E-post stamkund@stockmann.com

 

Allmänt forum och tillämpande lag

För bruk av tjänsten och för dessa villkor tillämpas Finlands lag. Båda parterna strävar efter att lösa eventuella tvister i första hand genom förhandling. Ifall parterna inte åstadkommer en förlikning avgörs tvisterna i Helsingfors tingsrätt i Finland. Konsumentkunden kan även föra ärendet vidare till tingsrätten i sin hemkommun eller till konsumentombudsmannen.